qome khle ko bcha na ke aakhere koshish wazir azaam nawaz sharif be madan ma aajeya

n

Shorter URL: http://dr-shahid.com/?p=1036