masjid al haram ma aasa kame kh ensaa neyat be shar maya

Shorter URL: http://dr-shahid.com/?p=1187