masjid al haram ma aasa kame kh ensaa neyat be shar maya

n

Shorter URL: http://dr-shahid.com/?p=1196